Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia Obiektu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Obiektów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Obiektu, partii lub części.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć jednoznaczne oświadczenie, w którym Klient poinformuje DESA Unicum S.A. o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, które może zostać złożone np.:
  • pisemnie na adres Piękna 1A, 00-477 Warszawa;
  • w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katalogi@desa.pl;
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, można skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. DESA Unicum S.A. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Obiektu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). 

 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, DESA Unicum S.A dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli DESA Unicum S.A nie zaproponowała, że sama odbierze Obiekt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Obiektu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Obiekt DESA Unicum S.A lub przekazać go osobie upoważnionej przez DESA Unicum S.A do odbioru, chyba że DESA Unicum S.A zaproponowała, że sama odbierze Obiekt.
 7. Termin zwrotu Obiektu zostanie zachowany, jeżeli Obiekt zostanie nadany do DESA Unicum S.A przed jego upływem. Klient może zwrócić Obiekt na adres: DESA Unicum S.A. ul. Piękna 1A, 00-477 Warszawa.
 8. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Obiektu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Obiektu. Odpowiedzialność Klienta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Obiektu do sprzedaży jako Obiektu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Obiekcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Obiektu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Obiektu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Klienta z Obiektu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Obiektu.