O Firmie

 

DESA Unicum S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 1A (00-477 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000718495, REGON: 142733824, NIP: 5272644731, kapitał zakładowy w wysokości 13.314.000 zł, wpłacony w całości.